MODRÁ KARTA EU


Modrá karta EU je nový pobytový stav určený k dlouhodobému pobytu, který zahrnuje výkon vysoce kvalifikovaného zaměstnání (§ 42i zákona o pobytu cizinců). Modrá karta EU opravňuje cizince k pobytu a výkonu zaměstnání, tj. Cizinec nepotřebuje samostatné pracovní povolení. Řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělávání, jehož délka byla alespoň 3 roky, se považuje za vysokou úroveň dovedností.

Jste oprávněni požádat o modrou kartu EU, pokud:
   
   1. máte v úmyslu zůstat v České republice déle než 3 měsíce a pokud jste zaměstnáni na pozici vyžadující vysokou úroveň dovedností. Ve stejné době, tato pozice musí být, v souladu             se            český zákon o zaměstnanosti otevřený cizincům ze zemí mimo EU.

       2. NENÍ:
   
                * v procesu žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu,
   
                * rodinný příslušník občana EU, pokud má občan EU bydliště v ČR,
   
                * rezident jiného člena EU stát a v současné době máte české povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání nebo podnikání (§ 42c),
         
         * cizinec pobývající v ČR na základě závazné mezinárodní dohody usnadňující vstup a přechodný pobyt některých kategorií přírodních zdrojů osoby v souvislosti s                        podnikáním a investicemi,
   
                 *cizinec s bydlištěm v ČR na základě povolení k pobytu pro sezónní pracovníky nebo
   
                 * cizinec, který je zaměstnán zaměstnavatelem v jiném členském státě EU a je vyslán pracovat do ČR v rámci poskytování mezinárodních služeb,
   
                 * a žadatel o mezinárodní ochranu prostřednictvím asylu nebo osobou, které bylo přiznáno postavení uprchlíka nebo doplňkové ochrany,
   
                 * žadatel o povolení k pobytu za účelem dočasné ochrany v ČR nebo cizinec, kterému již bylo takové povolení uděleno .

Žádost o modrou kartu EU podává cizinec na českém velvyslanectví a ve vybraných případech i v kanceláři MOI v České republice, tj. Pokud jste již dlouhodobě v ČR vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu, nebo jste držitelem modré karty vydané jiným státem EU a podáte žádost do 1 měsíce od vstupu do ČR. Žádost musíte podat osobně.

Požadavky na doklad o žádosti o modrou kartu EU jsou následující:
    Formulář žádosti:
    cestovní doklad
    Fotografie:
Dva
    Doklad potvrzující účel žádosti:
pracovní smlouva o výkonu zaměstnání vyžadující vysokou úroveň dovedností na dobu nejméně jednoho roku a za týdenní pracovní dobu
        definované zákonem; smlouva musí rovněž obsahovat částku dohodnutého hrubého měsíčního nebo ročního platu rovnající se nejméně 1,5násobku průměrného hrubého ročního platu uvedeného v oznámení                  Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV)
   
            1. doklady potvrzující vysokou úroveň dovedností (doklady o dosaženém vzdělání) - v odůvodněných případech, zejména pokud existují důvodné pochybnosti o tom, zda máte požadované vzdělání nebo                     zda je vaše         vzdělání vhodné pro povahu zaměstnání, požádá správní orgán o prokázání a předložení dokladu potvrzujícího, že vaše vzdělání zahraniční vzdělání                         bylo uznáno příslušným         úřadem ČR
   
               2.jedná-li se o regulované zaměstnání, je vyžadován doklad potvrzující splnění podmínek pro vykonávání takové práce (Poznámka: Ministerstvo vydá rozhodnutí o modré kartě EU                        poté, co příslušný uznávací orgán vydá stanovisko. ),
   
                      * Důkaz o dostupném ubytování
   
                      * Osvědčení o policejním
   
povolení                               ;,                       * Poplatky: Jakmile velvyslanectví považuje žádost za přípustnou, obdrží se pouze poplatky za žádost a / nebo osvědčení (v indických rupiích v hotovosti aktualizované v souladu s kurzy Forex ); a
   
                     *Zámořské cestovní pojištění (po dobu návštěvy / pobytu) před obdržením dlouhodobého víza za účelem získání povolení k dlouhodobému pobytu - modrá karta, jste povinni předložit                             doklad o cestovním zdravotním pojištění za období od vstupu ČR až do dne, kdy spadáte pod veřejné zdravotní pojištění, a zároveň doklad o zaplacení pojistného uvedeného                              na dokladu cestovního zdravotního pojištění. V případě, že se ucházíte v ČR, předložte prosím tento dokument automaticky.

Žádost o modrou kartu EU se podává u českého velvyslanectví a ve vybraných případech u kanceláře MOI v České republice, tj. Pokud je žadatel již v ČR na dlouhodobém vízu nebo dlouhodobě - povolení k trvalému pobytu nebo jsou držiteli modré karty vydané jiným státem EU a podané do 1 měsíce od vstupu do ČR. Žádost musí být podána osobně.

Přihláška musí být podána na příslušném formuláři se všemi zvláštními požadavky. Musí být poskytnuty původní nebo ověřené kopie všech dokumentů. Všechny dokumenty připojené k žádosti musí být v českém jazyce nebo ve formě úředního překladu. Zahraniční veřejné dokumenty musí být opatřeny apostilem nebo superlegalizací.

Ministerstvo vnitra rozhodne o žádosti o modrou kartu EU do 90 dnů.

Na žádost se vztahuje zákon o pobytu cizinců, správní zákon a všechny další související zákony.

V případě, že žádost nebyla podána s předepsanými požadavky nebo má vady, a pokud je žádost podána na ministerstvu vnitra, úředník, který žádost přijal, pomůže žadateli tyto nedostatky odstranit nebo vyzve k jejich odstranění a poskytne přiměřené lhůtu na to, a bude informovat o důsledcích, že nedostatky nebudou odstraněny v této lhůtě, přičemž řízení o žádosti může být přerušeno.

V průběhu řízení může žadatel požádat o přístup ke spisovým materiálům a seznámit se s nimi. Ministerstvo může také vyzvat žadatele, aby se s nimi seznámil dříve, než rozhodne o rozhodnutí.

Při žádosti podané na české velvyslanectví velvyslanectví vyzývá žadatele, aby se předložil a obdržel vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem získání trvalého pobytu - modrá karta.
 
Ministerstvo vnitra po posouzení žádosti o modrou kartu informuje zaměstnavatele o tom, že žadatel splnil podmínky pro modrou kartu.
 
Modrá karta EU se vydává s dobou platnosti, která je o 3 měsíce delší než doba, na kterou byla uzavřena pracovní smlouva, avšak maximální doba platnosti je 2 roky. Modrá karta může být obnovena.
 
Povolení k pobytu - modrá karta bude vydána ve formě pobytové karty s biometrickými údaji.
 
Před vydáním povolení k pobytu - modrá karta bude žadateli vydáno potvrzení o splnění podmínek pro modrou kartu. Slouží k potvrzení, že žadatel je oprávněn pobývat v ČR a pracovat ještě před vydáním povolení k pobytu - je vydána modrá karta s biometrickými údaji.

V případě negativního posouzení žádosti předložené ministerstvu vnitra prostřednictvím velvyslanectví obdrží žadatel rozhodnutí o zamítnutí žádosti poštou na adresu uvedenou v žádosti jako kontaktní adresu.

Žadatel má právo se proti tomuto rozhodnutí odvolat ve lhůtě 15 dnů od přijetí rozhodnutí.