ZAMĚSTNANECKÁ KARTA
        

        Tato aplikace se provádí v následujících případech:
 • V případě, že máte pracovní smlouvu, smlouvu o pracovní činnosti (nebo alespoň smlouvu o budoucí smlouvě, kde se strany dohodnou na uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti ve sjednané lhůtě). Výše uvedené dokumenty musí obsahovat ustanovení, které stanoví, že bez ohledu na rozsah práce nebude dohodnutá měsíční mzda nižší než základní měsíční minimální mzda a že týdenní pracovní doba bude nejméně 15 hodin.

        Dokumenty potřebné pro aplikaci

 •  Formulář žádosti  řádně vyplněný a podepsaný žadatelem lze stáhnout, k dispozici na požádání Velvyslanectví České republiky v Dillí.
 •  Cestovní doklad v originále a fotokopie pasu žadatele se všemi stránkami požadovanými k prokázání jména fotografie, pasu č., Datum narození, datum narození, datum vydání, datum ukončení platnosti, jméno matky, jméno otce, jméno manžela, jméno dítěte, adresa trvalého pobytu a všechny stránky s platnými / pozbylými vízy zemí vydanými během posledních tří let.
 • Fotografie : Dva.
 • Doklad potvrzující váš účel žádosti: Smlouva se zaměstnavatelem, doklady prokazující odbornou způsobilost k výkonu požadovaného zaměstnání, pokud tato podmínka vyplývá,             
          1. Z povahy zaměstnání nebo mezinárodní dohody je taková podmínka stanovena, zejména doklad prokazující požadované vzdělání (např. diplom); v odůvodněných případech,             zejména pokud existují důvodné pochybnosti o tom, zda máte požadované vzdělání nebo zda je vaše vzdělání vhodné pro povahu zaměstnání, jste povinni na žádost             správního orgánu prokázat a předložit doklad potvrzující, že Vaše zahraniční vzdělání bylo uznáno příslušným úřadem ČR.
          2.Doklad prokazující požadovanou odbornou kvalifikaci, je-li taková kvalifikace požadována podle jiných právních předpisů (například             řidičský průkaz vysokozdvižného vozíku nebo příslušný řidičský průkaz pro řidiče tramvaje / autobusu atd.)
          3. Doklad prokazující, že splňujete požadavky pro výkon povolání označovaného jako „regulované povolání“, pokud se vaše žádost týká tohoto druhu povolání; pokud             již takový doklad nemáte, musíte po podání žádosti o zaměstnaneckou kartu požádat příslušný uznávací orgán ČR o uznání vaší odborné kvalifikace.             Vydání zaměstnanecké karty je podmíněno předložením kladného rozhodnutí uznávacího orgánu,
          
 • Doklad o dostupném ubytování   Pro studenty veřejných vysokých škol je dokument zaslán na velvyslanectví prostřednictvím databoxu, v ostatních případech dokladem (potvrzení) o ubytování podepsaným majitelem bytu / domu nebo nájemní smlouvou s uvedeným jménem uchazeče / s výpisem z katastru nemovitostí a nemovitostí (výpis z katastru nemovitosti) nebo čestným prohlášením vlastníka bytu doklad_ubyt notářem ověřený podpis.
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Poplatky: Jakmile velvyslanectví považuje žádost za přípustnou, obdrží se pouze poplatky za žádost a / nebo osvědčení (v indických rupiích v hotovosti aktualizované podle sazeb Forex); a
 • Zámořské cestovní pojištění (po dobu návštěvy / pobytu) je vyžadováno v době, kdy je vízum od velvyslanectví nebo konzulátu vybráno.